Regulamin platformy Vibriti dla idoli

Regulamin dla idoli

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług serwisu internetowego przez idoli znajdującego się pod adresem www.vibriti.com

 

 1. DEFINICJE

Pojęcia i definicje z Regulaminu Platformy mają zastosowanie do niniejszego Regulaminu dla Idoli. Definicje niewystępujące w Regulaminie Platformy bądź uzupełnione o treści mające zastosowanie wyłącznie dla Idoli:

1.1. Profil Idola – wydzielona indywidualnie Idolowi część Platformy, umożliwiająca mu tworzenie profilu sprzedażowego, tj. zbioru informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących danego Idola, zawierający m.in. informacje przekazywane dobrowolnie i samodzielnie przez Idola, które są udostępniane i prezentowane na Platformie w celu złożenia Zamówienia przez Użytkownika.

1.2. Materiały promocyjne - materiały przekazywane dobrowolnie i samodzielnie przez Idola, które są udostępniane i prezentowane na Profilu Idola, m.in. co najmniej dwa zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, krótkie bio, materiał wideo o długości min. 10 sek zachęcający Użytkowników do złożenia Zamówienia

1.3. Opłata - opłata dla Vibriti od Idola za świadczenie funkcjonalności Platformy, pobierana w formie prowizji od ceny Zamówienia w wysokości 30% wartości zamówienia.

1.4. Umowa z Idolem – umowa zawierana pomiędzy Idolem a Vibriti, której przedmiotem jest korzystanie przez Idola z Platformy, której ogólne postanowienia określa niniejszy Regulamin

1.5. Agencja/Agent – osoba prawna reprezentująca Idola w kontaktach z Usługodawcą. W przypadku reprezentowania Idola przez Agencję lub Agenta, wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszące się do Idola, jeżeli nie jest wskazane inaczej, odnoszą się także do Agencji.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Regulamin określa w szczególności: 

 1. zasady korzystania z Vibriti przez Idoli
 2. prawa i obowiązki Idola i Usługodawcy
 3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 4. tryb postępowania reklamacyjnego
 5. zasady ochrony danych osobowych Idoli korzystających z Vibriti

2.2. Regulamin jest udostępniany każdorazowo na Platformie, a także przesyłany do Idola na jego prośbę

2.3. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Idoli korzystających z Vibriti, jak również Idoli posiadających na stałe Profil.

2.4. Idol może korzystać z Vibriti wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na stosowanie się do jego warunków. Jeżeli Idol nie wyraża zgody na akceptację Regulaminu, nie może on korzystać z Platformy.

2.5. Usługodawca może uzupełnić lub wprowadzić odrębne regulacje dotyczące świadczenia Usług. Korzystanie przez Idola z Vibriti po dokonaniu zmian w Regulaminie oznacza akceptację nowych warunków Regulaminu.

2.6. Usługodawca nie zamieszcza materiałów ani nie kieruje przekazów do Idola, które są rozumiane jako złożenie oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

 1. PRAWA AUTORSKIE

3.1. Kontent wideo oraz Materiały Promocyjne są własnością Idola, który je udostępnił lub nagrał i przesłał do Vibriti i/lub przesłał do Odbiorcy za pośrednictwem Vibriti.

3.2. Idol niniejszym udziela Vibriti prawa do korzystania z Kontentu Wideo oraz Materiałów Promocyjnych wyłącznie na własny użytek poprzez udzielenie niewyłącznej, niezbywalnej i nieograniczonej terytorialnie licencji na użytkowanie, reprodukcję, dystrybucję, modyfikację, adaptację (np. tłumaczenie lub inne zmiany wprowadzone aby Kontent Wideo lepiej współpracował z Platformą) i publiczne wyświetlanie Kontentu Wideo i Materiałów Promocyjnych w ramach dowolnego medium (w tym media społecznościowe oraz serwisy i platformy stron trzecich), a także do wykorzystywania Kontentu Wideo oraz Materiałów Promocyjnych do celów obsługi oraz udostępniania Vibriti, do opracowywania i ulepszania usług Vibriti, oraz do reklamowania i promowania Platformy. Idol niniejszym przyjmuje do wiadomości oraz zgadza się, że Vibriti nie ma wobec niego żadnych zobowiązań w związku z reklamami wyświetlanymi na Platformie lub w związku z nią (w tym nie ma obowiązku dzielenia się przychodami uzyskanymi w wyniku takich reklam).

3.3. Po uiszczeniu całości opłaty za Zamówienie i wysłaniu Kontentu Wideo do Użytkownika, Idol niniejszym udziela Użytkownikowi i Odbiorcy prawa do korzystania z Kontentu Wideo wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek poprzez udzielenie niewyłącznej i niezbywalnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na użytkowanie, reprodukcję, dystrybucję i publiczne wyświetlanie Kontentu Wideo w ramach dowolnego medium. Kontent Wideo jest udostępniany poprzez licencję, a nie sprzedaż. Użytkownik/Odbiorca nie może zbyć praw do korzystania z Kontentu Wideo odpłatnie bądź nieodpłatnie i jest upoważniony do korzystania z licencji jedynie w zakresie dozwolonym niniejszym Regulaminem (np. podzielenie się Kontentem Wideo na platformach społecznościowych, wysłanie linka z Kontentem Wideo do Odbiorcy).

 

 1. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PLATFORMY

4.1. Do korzystania z Platformy niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego (np. komputer, telefon, tablet, telewizor i inne) z dostępem do Internetu oraz zainstalowaną aktualną wersję przeglądarki internetowej oraz, w przypadku urządzeń mobilnych, aktualnego systemu operacyjnego.

4.2. Dostęp do wszystkich funkcjonalności Platformy jest uzależniony od posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu e-mail) i/lub aktywnego numeru telefonu komórkowego i/lub aktywnego Konta na Platformie i/lub aktywnego konta w mediach społecznościowych.

4.3. Dostęp do niektórych funkcjonalności Platformy może być uzależniony od instalacji dodatkowych wtyczek zewnętrznych pozwalających na obsługę standardów takich jak Flash, Silverlight, Java i innych.

 

 1. PROFIL IDOLA

5.1. Korzystanie z Platformy przez Idola jest uzależnione od zaakceptowania przez Idola warunków Regulaminu, Regulaminu dla Idoli, Polityki Prywatności oraz dokonania prawidłowej rejestracji w celu założenia Profilu Idola.

5.2. Założenie Profilu Idola umożliwia mu korzystanie z Platformy, tj. możliwość nagrania i przesłania Kontentu Wideo, dostęp do historii Zamówień, płatności oraz Odbiorców.

5.3. Proces założenia Profilu Idola polega na wypełnieniu pól formularza rejestracji znajdujących się pod właściwym adresem na Platformie, zaakceptowaniu Polityki Prywatności oraz Regulaminu.

5.4. Podczas uzupełniania Profilu Idola, Idol będący przedsiębiorcą ma obowiązek podania swoich prawdziwych aktualnych danych takich jak adres poczty elektronicznej (e-mail), nazwę firmy, dane adresowe firmy, numer NIP, numer konta bankowego. W przypadku Idola rozliczającego się w oparciu o umowę o dzieło, zakres danych jest dodatkowo poszerzany o nazwisko rodowe, numer dowodu osobistego, numer PESEL, NIP, nazwę urzędu skarbowego.

5.5. Inne dane i materiały potrzebne do zakończenia procesu rejestracji to: krótkie bio, liczba followers’ów na kontach społecznościowych, co najmniej dwa zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, oraz materiał wideo o długości min. 10 sek zachęcający Użytkowników do złożenia Zamówienia.

5.6. W przypadku wykrycia wprowadzonych celowo nieprawidłowych danych Usługodawca może wprowadzić bezterminową blokadę Profilu dla Idola.

5.7. W przypadku zmiany danych niezbędnych do rejestracji, Idol ma obowiązek niezwłocznie je zaktualizować na Platformie za każdym razem, gdy nastąpi ich zmiana.

5.8. Vibriti może uzależnić rejestrację Profilu dla Idola od uwiarygodnienia danych, które Idol podaje podczas rejestracji. Usługodawca może w szczególności zwrócić się do Idola o weryfikację danych wskazanych w krótkim bio. W tym zakresie Vibriti jest uprawniona do weryfikacji zgłoszeń rejestracyjnych Idoli poprzez prośbę o przesłanie dokumentów lub materiałów poświadczających prawdziwość informacji.

5.9. Gdy rejestracja Profilu dla Idola zostanie potwierdzona przez Vibriti, pomiędzy Idolem a Vibriti zostaje zawarta Umowa z Idolem.

5.10. Rejestracja Profilu dla Idola może zostać dokonana przez Agencję lub Agenta reprezentującego Idola, która jednocześnie oświadcza, że jest odpowiednio umocowana do działania na rzecz Idola.

5.11. Idol może korzystać tylko z jednego Profilu dla Idoli oraz nie może udostępniać swojego Profilu dla Idola innym osobom.

5.12. Profil dla Idola może w każdej chwili zostać usunięty przez Idola poprzez złożenie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu e-mail, którym się Idol rejestruje na Profilu dla Idola, na adres e-mail: kontakt@vibriti.com. Usunięcie Profilu dla Idola następuje w ciągu jednego dnia roboczego. Usunięcie Profilu dla Idola powoduje trwałe usunięcie z Platformy wszystkich danych oraz informacji dotyczących Idola, jego Zamówień i Odbiorców.

5.13. Usunięcie Profilu dla Idola powoduje również usunięcie Kontentu Wideo umieszczonego na Platformie. Idol przyjmuje do wiadomości, że Vibriti nie może ograniczyć wykorzystywania istniejących Kontentów Wideo przesłanych do Użytkowników i dalej udostępnionym osobom trzecim, w tym Odbiorcom. Vibriti nie jest zobowiązane do usuwania istniejącego Kontentu Wideo Idola z kanałów społecznościowych, stron internetowych lub platform osób trzecich, którym Kontent Wideo został wcześniej udostępniony.

5.14. Vibriti może usunąć Profil Idola w następujących przypadkach:

 1. naruszenia przez Idola warunków niniejszego Regulaminu dla Idoli
 2. podejmowania przez Idola działań na szkodę Użytkowników i/lub Odbiorców, innych Idoli lub Vibriti
 3. gdy Kontent Wideo jest niskiej jakości,
 4. gdy Usługodawca poweźmie wątpliwości co do rzetelności Idola,
 5. gdy Idol nie dochowuje swoich obowiązków wymaganych prawem, w szczególności w zakresie praw konsumenta,
 6. gdy oceny i opnie wystawiane Idolowi są poniżej dwóch gwiazdek,
 7. usługodawca po raz drugi otrzymuje skargę na Idola
 8. zaistnienia okoliczności, które można uznać za czyn nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwą praktykę rynkową, popełnione przez Idola w ramach Platformy,
 9. Idol odrzuca Zamówienia przez kolejne trzy tygodnie, bez podania przyczyny.

5.15. Vibriti powiadomi Idola o usunięciu Profilu Idola w wiadomości elektronicznej wysłanej na adres poczty e-mail, podając jednocześnie podstawę takiego działania.

5.16. Usługodawca może również usunąć Profil Idola, w ramach którego nie było aktywności przez okres nie krótszy niż 6 (sześć) miesięcy. Informację o planowanym usunięciu Profilu Idola z powodu braku aktywności Idol otrzyma na adres e-mail. Idol ma możliwość odwołania się od tego postanowienia, wskazując powód, dla którego Profil Idola powinien być utrzymany w ramach Platformy.

 

 1. ZAMÓWIENIE

6.1. Idol dostaje Zamówienia na Kontent Wideo od Użytkowników poprzez Profil Idola na Platformie.

6.2. Idol może:

 1. Przyjąć Zamówienie – czas realizacji Zamówienia (tj. nagrania Kontentu Wideo i przesłania go na adres e-mail bądź numer telefonu Odbiorcy) wynosi 6 dni od dnia otrzymania Zamówienia
 2. Odrzucić Zamówienie – nie zrealizować Zamówienia w ciągu 6 dni od dnia otrzymania Zamówienia – zamówienie wówczas wygasa. Idol może odrzucić Zamówienie wedle swojej woli, w tym może odrzucić Zamówienie, jeżeli jego treść budzi w nim jakiekolwiek wątpliwości co do zgodności z prawem bądź zgodności z zasadami moralnymi Idola. Idol może później zrealizować Zamówienie, które wygasło, jednak bez pobierania płatności od Użytkownika i od Vibriti.

6.3. Jeśli Idol przyjmuje Zamówienie, zgadza się na nagranie i przesłanie Kontentu Wideo za pośrednictwem Vibriti.

6.4. Jeżeli Idol przyjmie Zamówienie i nagra oraz prześle Kontent Wideo za pośrednictwem Vibriti, ale nie dostosuje się do ogólnych wskazówek Użytkownika, Vibriti ma możliwość zastosowania korekty ceny za Zamówienie.

6.5. Interakcje Idola z Użytkownikami i Odbiorcami odbywają się wyłącznie za pośrednictwem Platformy. Vibriti może, według własnego uznania, interweniować w każdym sporze, na co Idol wyraża niniejszym zgodę.

 

 1. KONTENT WIDEO

7.1. Kontent Wideo jest odpowiedzią Idola na Zamówienie i jest odpowiedzialnością Idola. Czas trwania Kontentu Wideo to ok. 30 sekund. Kontent Wideo ma spełniać ogólne wskazówki Użytkownika (np. wiadomość urodzinowa, wiadomość z gratulacjami, itp.). Idol nagrywa Kontent Wideo według własnego uznania, z tym, że wyraża zgodę na przedstawienie się swoim imieniem i nazwiskiem bądź pseudonimem artystycznym oraz imienia Odbiorcy w każdym Kontencie Wideo, chyba, że Użytkownik zażąda inaczej.

7.2. Kontent Wideo nagrany przez Idola nie może zawierać przekazu, który jest nielegalny, obraźliwy, zawiera groźby, mowę nienawiści, pornografię, lub w inny sposób budzący zastrzeżenia.

7.3. Jeżeli Idol w Kontencie Wideo umieszcza zwierzę, niniejszym oświadcza, że żadna krzywda nie została wyrządzona zwierzęciu podczas nagrywania materiału.

7.4. Wielkość pliku Kontentu Wideo nie może przekraczać 50 MB.

7.5. Idol oświadcza, że:

 1. posiada wszelkie prawa autorskie do Kontentu Wideo, który przesyła Odbiorcy
 2. zgoda na warunki opisanie w niniejszym Regulaminie dla Idoli nie narusza żadnej umowy, której Idol jest stroną
 3. Kontent Wideo przesłany do Odbiorcy nie narusza w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej, prawa prywatności lub innych praw osób trzecich ani nie narusza żadnego prawa, regulacji ani nakazu sądowego,
 4. nie udostępni publicznie żadnego Kontentu Wideo, którego prywatność zastrzegł Użytkownik w Zamówieniu i nie zwróci się do Vibriti o udzielenie takiej zgody
 5. nie będzie się kontaktował z żadnym Użytkownikiem i/lub Odbiorcą, którego dane osobowe pozyskał za pośrednictwem Vibriti, poza przesłaniem Kontentu Wideo za pomocą Platformy
 6. nie przekaże swoich danych kontaktowych żadnemu Użytkownikowi i/lub Odbiorcy ani nie będzie wysyłał żadnemu Użytkownikowi ani Odbiorcy żadnych towarów ani produktów przeznaczonych do sprzedaży ani żadnych innych produktów czy materiałów w sposób inny niż dozwolony w niniejszym Regulaminie dla Idoli.
 7. nie będzie edytować, zmieniać, modyfikować ani usuwać logo Vibriti z żadnego Kontentu Wideo ani zachęcać do tego osób trzecich.

7.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy przesłania Kontentu Wideo do Użytkownika z dowolnego powodu bez powiadomienia.

 

 1. CENA I PŁATNOŚCI

8.1. Idol określa cenę za Usługę Vibriti na swoim Profilu Idola. Cena może ulegać zmianie według gestii Idola. Cena wyrażona jest w kwocie brutto i zawiera podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy.

8.2. Podstawą rozliczeń pomiędzy Idolem a Vibriti jest suma brutto zrealizowanych Zamówień dla Użytkowników.

8.3. Od sumy brutto potrącana jest Opłata dla Vibriti w formie prowizji w wysokości 30% od ceny zrealizowanego Zamówienia, na co Idol wyraża zgodę.

8.4. Vibriti jest uprawniony do dokonywania zmiany wysokości Opłaty, co nie stanowi zmiany Umowy z Idolem. Idol zostanie poinformowany o zmianie wysokości Opłaty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowany jest Profil Idola na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowej wysokości Opłaty. Jeżeli w tym czasie Idol nie wypowie Umowy z Idolem lub nie usunie Profilu dla Idola, oznacza to, że zaakceptował on nową wysokość Opłaty.

8.5. Idol niniejszym upoważnia Vibriti do wystawienia faktury w jego imieniu za zrealizowane Zamówienia dla Vibriti, na której to podstawie Idol otrzyma wynagrodzenie od Vibriti. W przypadku Idola nie prowadzącego działalności gospodarczej, Idol upoważnia Vibriti do wystawienia faktury Vat w jego imieniu.

8.6. Faktury dla Idola będą wysyłane na adres e-mail podany przez Idola podczas rejestracji Profilu dla Idola.

8.7. Faktury dla Idola będą wystawiane raz w miesiącu w ostatni dzień roboczy.

8.8. Wynagrodzenie dla Idola będą wysyłane na rachunek bankowy podany przez Idola w Profilu dla Idola.

8.9. Vibriti nie ponosi odpowiedzialności oraz nie dokonuje żadnych potrąceń od kwoty wynagrodzenia dla Idola w związku ze zrealizowanymi Zamówieniami na rzecz jakiejkolwiek strony trzeciej, w tym jakiegokolwiek Agenta czy innego pełnomocnika Idola.

8.10. Vibriti nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek składki, płatności, podatki czy potrącenia na ubezpieczenia społeczne i świadczenia emerytalne wymagane przez prawo lub jakikolwiek związek zawodowy, a także wszelkie potrącenia na rzecz podatku dochodowego.

 

 1. PRAWA i OBOWIĄZKI IDOLI

9.1. Idole muszą mieć ukończone co najmniej 13 lat

9.2. Idole, którzy ukończyli 18 lat muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Idole pomiędzy 13 a 18 rokiem życia mogą korzystać z Platformy pod warunkiem wyrażenia zgody przez ich prawnych opiekunów. Zgoda, o której mowa, musi być dostarczona przez rodziców/opiekunów prawnych Idoli na wezwanie Usługodawcy.

9.3. Idol zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, zasad wyrażonych w niniejszym Regulaminie oraz zasad współżycia społecznego.

9.4. Agencja/Agent reprezentujący Idola jest odpowiedzialna za przestrzeganie wszystkich warunków niniejszego Regulaminu dla Idoli dotyczących reprezentowanego Idola.

9.5. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Platformy lub jej określonych funkcji Idolom, którzy nagminnie będą łamali postanowienia Regulaminu dla Idoli, w szczególności poprzez usuwanie lub blokadę Profili Idolów, jak również określonych adresów IP. Usługodawca o usunięciu lub blokadzie Profilu powiadomi Idola w e-mailu wysłanym na adres e-mail wskazany podczas rejestracji, podając podstawę takiego działania.

9.6. Idol zobowiązuje się do:

 1. nagrywania i przesyłania Kontentu Wideo zgodnie z Zamówieniem Użytkowników,
 2. terminowej realizacji Zamówień,
 3. realizacji Zamówień na wysokim poziomie jakości i profesjonalizmu,
 4. zgłaszania do Usługodawcy wszelkich nadużyć ze strony Użytkowników,
 5. uzupełnienia Profilu Idola z należytą starannością

 

 1. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

10.1. Żadne treści w nagranym Kontencie Wideo nie mogą być danymi poufnymi, nie mogą być zastrzeżone ani nie mogą zawierać żadnych danych poufnych, informacji, treści ani wizerunków, do których Idol nie ma praw i/lub nie ma prawa do ich ujawniania.

10.2. Żaden Kontent Wideo nie będzie podlegać obowiązkowi zachowania poufności przez Vibriti, Użytkowników i Odbiorców lub jakiekolwiek osoby trzecie. Usługodacwa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie lub ujawnienie Kontentu Wideo nagranego i przesłanego przez Idola.

10.3. Idol zgadza się, że Vibriti nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i zobowiązania powstałe w wyniku nagrania i przesłania Kontentu Wideo do Odbiorcy.

10.4. W przypadku skierowania przez Użytkownika lub osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń cywilnoprawnych przeciwko Vibriti związanych z Kontentem Wideo nagranym przez Idola, Idol zobowiązuje się do:

 1. zwolnienia Vibriti z obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań lub zadośćuczynień z tytułu naruszenia prawa lub dóbr osób trzecich,
 2. pokrycia poniesionych przez Vibriti kosztów zsądzonych przez Sąd oraz innych kosztów związanych z obowiązkiem usunięcia skutków naruszeń, w szczególności kosztów złożenia publicznego oświadczenia o odpowiedniej treści i formie,
 3. pokrycia kosztów poniesionych przez Vibriti w związku z podniesieniem przez osobę trzecią powyższych roszczeń (w tym roszczeń o zaniechanie), a w szczególności kosztów obsługi prawnej, chyba, że ich poniesienie nie było uzasadnione.

10.5. Usługodawca jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Platformy i w tym celu udostępnia infrastrukturę teleinformatyczną.

10.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy związane z funkcjonowaniem operatora serwerów i/lub z działaniem siły wyższej.

10.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu Platformy, które zaistniały z przyczyn technicznych (np. w związku z przeprowadzaną konserwacją, modernizacją, przeglądem lub wymianą sprzętu, etc.)

10.8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Idoli i/lub osób trzecich w zakresie naruszenia Regulaminu Idoli, podanie nieprawdziwych danych, udostępnienia loginu i/lub hasła osobom trzecim, działanie złośliwego/szkodliwego oprogramowania bezprawnie wprowadzonego do Platformy.

10.9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich wynikające z bezprawnego dostępu do ogółu danych osobowych lub też danych pojedynczych Idoli, próby przejęcia kont, itp.

 

 1. POSTĘPOWIANIE REKLAMACYJNE

11.1. W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji na Kontent Wideo nagrany przez Idola, zobowiązuje się on niezwłocznie do niej odnieść, nie później jednak niż w terminie 4 (słownie: czterech) dni od jej otrzymania.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z korzystaniem z usług Platformy lub ze stosowaniem niniejszego Regulaminu dla Idoli będą rozwiązywane na drodze polubownej pomiędzy stronami, działającymi w dobrej wierze. W przypadku, gdy mediacja okaże się nieskuteczna, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Usługodawcy. Powyższe nie narusza uprawnień konsumenckich.

12.2. Polityka Prywatności oraz Regulamin Platformy stanowią uzupełnienie Regulaminu dla Idoli i znajdują się na stronach:

 1. Polityka Prywatności: www.vibriti.com/home/privacy
 2. Regulamin platformy: www.vibriti.com/home/terms

12.3. Regulamin dla Idoli, a także inne dokumenty w nim określone, takie jak Regulamin Platformy i Polityka Prywatności, podlegają przepisom prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

12.4. Wszelkie uwagi, opinie, informacje o naruszeniu Regulaminu dla Idoli należy kierować na adres poczty elektronicznej: office@vibriti.com

12.5. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu dla Idoli nie ogranicza uprawnień Idola, jakie przysługują mu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w tym uprawniania wynikające z przepisów prawa dotyczących praw konsumentów. W przypadku istnienia niezgodności postanowień Regulaminu dla Idola a obowiązującego prawa, te postanowienia Regulaminu dla Idola naruszające powszechnie obowiązujące normy prawne nie mają zastosowania do Idola, a o wszelkich wykrytych niezgodnościach Idol niezwłocznie poinformuje Usługodawcę. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowanie będzie miała reguła najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu dla Idoli. Pozostałe postanowienia Regulaminu dla Idoli pozostają ważne i skuteczne w odniesieniu do Idola.

12.6. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin dla Idoli, a także dokumenty w nim określone, takie jak Regulamin Platformy i Politykę Prywatności w związku ze zmianą przepisów prawnych bądź modernizacją Platformy lub też wedle własnego uznania. Idol posiadający Profil Idola zostanie o takich zmianach poinformowany w wiadomości e-mail na 7 (słownie: siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu dla Idoli w nowym brzmieniu. W przypadku braku akceptacji nowego brzemienia Regulaminu dla Idoli bądź innych określonych dokumentów, Idol może odstąpić od ich akceptacji, co skutkuje brakiem możliwości korzystania z Platformy oraz usunięciem Profilu Idola.

Regulamin